Disclaimer

Op de inhoud van deze website en de daarin opgenomen gegevens en informatie rusten intellectuele eigendomsrechten. Deze intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan Ovast. Het overnemen en/of vermenigvuldigen van (gedeelten van) de inhoud van deze website is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Ovast. Het wijzigen van de verschijningsvorm van deze website is niet toegestaan. Ondanks de zorgvuldige samenstelling van deze website kan geen enkel recht worden ontleend aan enige gegevens en/of informatie die zijn gepubliceerd op deze website. Wijzigingen en aanvullingen kunnen op elk moment en zonder voorafgaande aankondiging worden aangebracht.

Ovast is eigenaar van de database en heeft maatregelen getroffen om misbruik van deze database te voorkomen.

U kunt voor vragen omtrent deze bepalingen en/of toestemming voor het overnemen en/of vermenigvuldigen van (gedeelten van) de inhoud van deze website terecht op: info@ovast.nl.
Copyright 2018, Ovast

E-mail disclaimer

Een per e-mail verzonden mededeling is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik door en verstrekking aan anderen is niet toegestaan en bovendien onrechtmatig. Indien u niet de geadresseerde bent, wordt u verzocht de verzender hiervan te berichten. In dat geval, bedankt voor uw medewerking. Ovast sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending van informatie. Aan de inhoud van deze e-mail en eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Copyright 2018, Ovast